top of page

Projecten

Projecten
Projecten

Het Missiebureau beoordeelt en financiert jaarlijks ruim 150 projectaanvragen uit de Missielanden, waarbij als voorwaarde geldt dat elke projectaanvraag  ten dienste moet zijn van een missiebisdom en of voorzien moet zijn van een goedkeuring van de bisschop in wiens bisdom een project ter uitvoering wordt gebracht. Een projectencommissie beoordeelt vier keer per jaar de ingestuurde projectaanvragen. De projectencommissie wordt samengesteld door de vicaris Missiezaken en de directeur Missiebureau. Haar leden dienen een gegronde kennis van de problematiek in de missielanden te bezitten. 

Kinderadoptieprogramma
Kinderadoptieprogramma

Kinderen zijn kwetsbaar. Door armoede, beperkt onderwijs, slechte gezondheidszorg en politieke onrust groeien kinderen in het zuiden op in omstandigheden die je geen kind toewenst. Om deze kinderen te helpen biedt het Missiebureau Roermond een adoptieprogramma aan. Het Kinderadoptie programma loopt door tot het moment waarop de kinderen op eigen benen kunnen staan en/of niet meer in een kindertehuis wonen. Voor 20 euro per maand kunt u een kind financieel adopteren. Uw bijdrage wordt volledig gebruikt voor opvoeding en onderwijs van het kind. Eenmaal per jaar, meestal rondom Kerstmis, ontvangt u bericht over uw kind. Landen waar het adoptieprogramma momenteel actief is zijn: Cambodja, India, Indonesië en Uganda.

Collectieve ondersteuning adoptieprogramma


Het is uiteraard ook mogelijk om het kinderadoptieprogramma collectief of éénmalig te steunen. Uw bijdrage komt dan ten goede aan het betreffende kindertehuis en niet aan één specifiek kind. De hoogte van die bijdrage kun u zelf invullen. Ook kunnen groepen, scholen of bedrijven één of meer kinderen adopteren.

Wilt u een kind sponsoren? Wilt u ook een "adoptieouder" worden en aan de verzorging van een kind bijdragen? Wilt u helpen om een kind naar school te laten gaan? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord. Tijdens kantooruren kunt u ons telefonisch bereiken op nummer 0475-386880. 

Geef een kind een toekomst!

Aangezien het Missiebureau een ANBI-status heeft zijn giften onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Wij informeren u hier graag over. 

Priesterstudentensponsoring
Sponsorprogramma priesterstudenten

Ook in missielanden is een goede vorming en opleiding van toekomstige priesters zeer belangrijk. De seminaries ontvangen een bijdrage van de Heilige Stoel en lokale bisdommen. Van een seminarist wordt echter ook een eigen bijdrage verwacht. Vaak komen de seminaristen uit zeer arme gezinnen, die nauwelijks een bijdrage aan de studie van hun zoon kunnen geven. Het Missiebureau Roermond wil deze seminaristen financieel bijstaan. 

Wilt u bijdragen aan de studie van een seminarist? Dat kan via het sponsorprogramma van het Missiebureau. Voor € 23 per maand kunt u een seminarist helpen bij zijn studie. Wilt u meer informatie over dit programma, neem dan contact op met één van de medewerkers of vrijwilligers van het Missiebureau. U kunt ervoor zorgen dat geen enkele roeping verloren gaat.  

Noodhulp
Noodhulp

Bij het ontstaan van plotselinge rampen of noden zoals natuurrampen, epidemieën, hongersnood, etc. kan het Missiebureau directe hulp verlenen. Voor het Missiebureau blijft ook dan de regel “Kerken helpen kerken" van kracht. Bij grote hulpacties wordt de hulp van parochianen gevraagd in de vorm van een bijzondere kerkdeur collecte.  In dat laatste geval wordt altijd vooraf een uitdrukkelijke goedkeuring van de bisschop gevraagd.  

Mgr. Feronfonds
Mgr. Feronfonds

De afgelopen eeuwwisseling heeft een nieuw tijdperk ingeluid, dat voor ons allemaal gevolgen heeft. Grenzen vervagen, afstanden vormen geen belemmeringen meer. Door de nieuwe ontwikkelingen op technologisch en wetenschappelijk gebied lijkt bijna alles mogelijk te worden. De ontwikkelingen dwingen ons tot een andere kijk op zaken. Voor ons gaat niet alleen een wereld van nieuwe mogelijkheden open, er wordt tevens een veel grotere verantwoordelijkheid van ons gevraagd. Dit millennium vraagt dus om een nieuwe aanpak op allerlei gebied. Ook in onze hulp aan landen in het zuiden.

In het voetspoor van mgr. Feron wil het Missiebureau Roermond het missie- en ontwikkelingswerk vernieuwen met het mgr. Feronfonds. Mgr. Frans Feron uit Geleen (1896-1958) was vicaris-generaal van het bisdom Roermond. Geconfronteerd met de gevolgen van de nieuwe ontwikkelingen uit zijn tijd, werd hij vernieuwer van het missionaire élan in Limburg. Tegenwoordig zamelt het Mgr. Feronfonds geld in dat niet aan projecten in het zuiden wordt gegéven, maar geleend. Ook de inleggers geven hun geld niet, maar lenen het aan het fonds.

- Er is maar één wereld, waarop wij allemaal samen leven.
- Gelijkwaardige partners in plaats van donor/ontvanger-verhoudingen.
- Met elkaar afspraken maken, die bindend zijn.
- Investeren waar het kan, doneren waar het moet.

Hoe werkt het?

Het betreft altijd projecten die ingediend en/of goedgekeurd zijn door een lokale bisschop en die door externe deskundigen getoetst zijn op haalbaarheid en rentabiliteit. Met de ontvangende partij worden de voorwaarden overeengekomen waaronder de lening verstrekt wordt. Dit is een zakelijke overeenkomst die voor alle betrokken partijen bindend is. In de overeenkomst komen zaken zoals rente, duur van de lening en terugbetaling aan de orde.

 

Project in Cape Coast

 

Het eerste project, dat via het Mgr. Feronfonds werd gerealiseerd, is de bouw van een studentenflat (hostel) bij de universiteit van Cape Coast. De huisvesting van studenten was lange tijd een groot probleem in deze streek. Studenten komen uit alle delen van Ghana. Sommige studenten kunnen bij familie logeren, maar het merendeel moet zelf onderdak zoeken. Vaak komen zij bij verhuurders die zoveel mogelijk winst willen maken. De huur is dan nauwelijks op te brengen. Het Aartsbisdom Cape Coast heeft dit probleem verholpen, door zelf woongelegenheid aan de studenten te bieden. Via een lening van €275.000 heeft het aartsbisdom Cape Coast de benodigde geldmiddelen bijeen gebracht om met de bouw van een studentenflat te realiseren. 
Het betreft een gebouw van 48 kamers, die elk woonruimte biedt voor 4 studenten. De studenten betalen een huur, die een stuk lager is dan de huur bij particulieren. Zo worden studenten uit gezinnen met een laag inkomen gestimuleerd om te studeren aan deze universiteit omdat zij nu wel over betaalbare woonruimte kunnen beschikken.
In de studentenflat wonen nu 192 studenten, het maximale aantal dat ondergebracht kan worden!
Het Aartsbisdom Cape Coast is reeds begonnen met het terugbetalen van de verstrekte lening uit de opbrengsten van huur. Uit de beschikbare fondsen zullen nieuwe projecten worden "gefinancierd".

Wat betekent het Mgr. Feronfonds voor u?

Door deel te nemen aan het Mgr. Feronfonds investeert u in de Missie, in de toekomst van mensen. U helpt plaatselijke kerken in de traditionele missielanden zelfstandig te worden en het gat tussen de arme en rijke landen te dichten.

Educatie en vorming
Educatie

Het Missiebureau is de draaischijf van alle missionaire activiteiten binnen het bisdom Roermond. Het brengt het werk van missionarissen, ontwikkelingswerkers en vrijwilligers onder de aandacht van een breed publiek binnen het bisdom Roermond en daarbuiten. 

Dit doet zij o.a. door de publicaties op deze website en de uitgave van de nieuwsbrief Mission, die zes keer per jaar, zowel fysiek als digitaal verschijnt. Ook wordt sociale media ingezet om bewustwording te creëren en nieuwe netwerken met supporters te ontwikkelen. 

Het Missiebureau organiseert studie- en vormingsdagen om onze achterban te ontmoeten, te inspireren, handvatten aan te reiken en wederzijds ervaringen op te doen. 

Daarnaast onderhoudt het Missiebureau contacten met dekenale en parochiële missionaire groepen, ondersteunt het hen bij hun activiteiten en voorziet het hen van educatief materiaal. De missionaire werkgroepen, ook aangeduid als MOV-groep (missie, ontwikkeling en vrede), werkgroepen Kerk en Wereld en parochiële missiecomités zijn, binnen de lokale geloofsgemeenschappen, bij uitstek de dragers en uitvoerders van de beweging naar buiten, gericht op de ontmoeting met de ander, met als doel de verkondiging van het Rijk Gods in woord en daad. Missie is hierbij nooit eenrichtingsverkeer, maar altijd gericht op ontmoeting. Ook onderhouden het Missiebureau (en het Missiesecretariaat) contacten met de landelijke missionaire organisaties en organiseert het binnen het bisdom Roermond diverse campagnes, waaronder de Vastenactie Bisdom Roermond. In het kader van de Vastenactie Bisdom Roermond campagne worden ook gastlessen op scholen verzorgd. 

"Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen"

bottom of page